15 години след първия, обявиха поредния краен срок за техническите паспорти на сградите

Ще се създаде специален фонд с бюджетни средства, който да подпомага собствениците при паспортизацията

Всички сгради, независимо от вида собственост трябва да имат технически паспорти. Така е в цивилизованите страни, редно е да стане и у нас. Смисълът е да се установи състоянието им и тяхната устойчивост (това е от особена важност за панелките, строени преди десетилетия, както и за всички по-високи многофамилни и обществени сгради), точната площ, която има отношение към данък сгради и не на последно място да се изготвят предписания за необходимите ремонти. Не че хората не знаят какво трябва да правят по къщите си..Много от имотите, особено тези, които са строени в първите десетилетия на XX век, а и по-стари, нямат необходимата строителна документация и това е начин да я придобият. Издаването на техническите паспорти има отношение и към по-достоверното допълване на кадастралната карта за всяко населено място.    
Изискването за тези паспорти е регламентирано в Закона за устройство на териториите (ЗУТ), а Наредба 5 за техническите паспорти е още от 2007 г. Тя подробно разяснява какво трябва да съдържат те и уточнява всички действия по издаването им. Темата отново стана актуална, след като в началото на март т. г. зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството Валентин Йовев припомни публично, че крайният срок е 31 декември 2022 г. и ново удължаване няма да има. Стреснати от заявлението, вече десетки граждани са посетили отдел „Устройство на територията” в Община Велико Търново за повече подробности, информираха ни от там. Оповестеният краен срок обаче изтрая само половин месец. На 15 март стана ясно, че новото  удължаване най-вероятно ще е до 2024 г. по предложение на ГЕРБ.  
И тъй като технически паспорти трябва да имат всички сгради, строени преди 2007 г. (след тази дата сградите са снабдени с такива), ясно е, че това законово положение засяга изключително голям брой хора - и в градовете, и в селата.   
Дали поради незнание, нехайство, неорганизираност, или защото издаването на тези технически паспорти струва скъпо, голяма част от част от сградния фонд в областта не е снабден с тях. И тъй като има много обекти, а проектантските фирми не са безброй и капацитетът им е ограничен, е ясно защо това не можеше да стане възможно и до края на 2022 г. По същата причина, че процесът тепърва предстои за много сгради – цялата стара част на Велико Търново е в тази група, и общинари, и проектантските фирми, с които говорихме, не вярваха, че този последно закован срок ще бъде спазен. Просто не е реалистично. А какво да кажем за старите къщи с много и неизвестни собственици или членовете на етажната собственост – тяхната организация винаги е била изключително трудна. И макар срокът отново да е удължен, не става ясно дали е променена Наредбата в тази си част, която гласи, че ако собствениците на жилища не си извадят технически паспорти, общините по закон сами възлагат поръчката на изпълнители, които си изберат и връчват сметката на собствениците.
В Наредбата е посочено, че общините са задължени редовно да провеждат разяснителни кампании и в интерес на истината това се е случвало от време на време през годините. Но, институциите далеч не дават добър пример на гражданите. Все още паспорти нямат дори сгради публична собственост като Общината, Областната управа и ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” във Велико Търново, например. Трябва все пак да уточним, че не само сградите, строени след 2007 г., а и всички реновирани, с подобрения, санирани или с основен ремонт, вече имат паспорти. Облекчена е процедурата и за сградите, строени след 1 септември 1999 г., за които е упражняван строителен надзор. Не се издават паспорти за незаконните строежи и за тези извън регулация. За всички останали се прави пълно обследване.
Какво представлява техническият паспорт
Преди всичко това е обемиста документация в три части („Основни характеристики на строежа”; „Мерки за поддържане на строежа и срокове за извършване на ремонти”; „Указания и инструкции за безопасна експлоатация”), изготвена от проектанти или консултантски фирми след пълно и подробно запознаване с имота. Първо, собственикът трябва да си избере проектантска фирма и да сключи договор с нея. Процесът по издаването на паспорта изисква много замервания, затова е важно да разберете дали тя разполага с достатъчно специалисти и нужната техника.  Ходи се на място, което до известна степен внася неудобство за всички. Но, друг начин няма.
В първата част на  паспорта се нанасят всички реквизити за имота – местонахождение и адрес, номер на поземления имот, вид (сграда или съоръжение), вид на собствеността, предназначение на строежа и категория на строежа; идентификатор на строежа от кадастралната карта (кадастралния план); година на построяване, какви промени са правени през годините (пристрояване и надстрояване), основно обновяване, основен ремонт, промяна на предназначението, година на извършване на промените, опис на наличните документи, вкл. и за извършените промени: разрешения за строеж и за въвеждане в експлоатация, проектна документация, протоколи по време на строителството, констативен акт по чл. 176, ал. 1 ЗУТ, окончателен доклад на лицето, упражняващо строителен надзор и други данни в зависимост от вида и предназначението на строежа. Важен момент е издаването на удостоверение за търпимост – то се налага, когато сградата, строена преди 1999 г., няма документация за нея или за надстрояване и пристрояване.
Прави се „архитектурно заснемане” и конструктивно обследване. Описва се разгънатата застроена площ с нейните габарити, разпределението по всички етажи и се замерват отново размерите  на самите помещения – дали с рулетка или с друга техника, зависи от изпълнителя, като всичко се начертава наново. Снемат се и се изпитват характеристиките на материалите, използвани в строежа - якост, носимост, дали конструкцията на сградата е сеизмично устойчива и отговаря на всички съвременни изисквания, вида на строителството, степента на пожароустойчивост, шумоустойчивост, канализация, състоянието на ел. и ВиК системи, укрепвания и т.н. Абсолютно всичко. Трябва да се знае също, че ако собственикът на къща има в двора си гараж или навес, които представляват отделни сгради, за всяка от тях също се прави паспорт.
Прави се и енергийно обследване – вида отопление, дограми, вид на ограждащите елементи – зидове, подове и покриви. В края се прави оценка за енергийна ефективност и се дават предписания дали е нужно изолиране на стените, ако вече не е направено.
В цялост паспортът описва всички данни и свършеното по обследването и завършва с предписания към собственика с посочен срок за изпълнение. След изготвянето на паспорта собственикът трябва да го завери в Общината – има си специален регистър за техническите паспорти, и да остави екземпляр за нейния архив. Трябва да уведоми и Агенцията по кадастъра и също да остави копие. А един трябва да има и за него.
Паспортът се прави веднъж, но в последствие всички изменения и ремонти допълнително се нанасят в него. Така информацията постоянно се актуализира.
„Това не е малък труд  - и на място, и в офиса, и се прави от няколко специалисти – архитект, конструктор, специалист по енергийна ефективност. Правят се изчисления, изготвят се докладите със съответните чертежи.”, обяснява инж. Веселина Сидики, съуправител на Проектантско бюро „Сидики” – Велико Търново. Тя е една от тези, които е работила и има опит по издаването на технически паспорти. Много повече брой специалисти трябва и са ангажирани в изготвянето на техническите паспорти, за да не е просто отбиване на номера, а качествено и съвестно свършена работа, смята пък архитект Пламен Пенев от Горна Оряховица. Той е собственик на проектантска фирма  и с екипа си е изготвил не малък брой технически паспорти на сгради в железничарския град и други населени места. И в момента работи върху няколко, а запитванията на гражданите не са спирали. Арх. Пенев е от тези, които считат, че гражданите нямат оправдания, за да не се погрижат за техническите паспорти на къщите си, още повече, че законът и наредбата са отдавна. И гилдията е способна да се справи с едно бъдещо прекомерно струпване на поръчки.
Цената на техническия паспорт е по договаряне
Издаването на техническите паспорти ще струва стотици, дори хиляди левове, но предварително посочване на каква и да е сума, е спекулация. Първо се прави безплатен оглед и чак тогава се обсъжда услугата. Освен, че е въпрос на пазарлък, цената зависи от броя на специалисти, които ще бъдат ангажирани, като всяка отделна дейност се заплаща, най-често на квадратен метър. По-разчупените архитектурно сгради също оскъпяват работата. Друго, което влияе на цената, е с какви строителни книжа разполага или не собственикът. Ако има документация, това спестява доста работа. По-евтино ще излезе на собствениците в блок или в по-голяма кооперация. Те са и предпочитаните клиенти от проектантите и консултантските фирми, докато собствениците на къщи, дори кирпичени, ще трябва да се бръкнат по-надълбоко.
Добрата новина, също от 15 март т. г., е, че ще се създаде специален фонд с бюджетни средства, който да подпомага собствениците при паспортизацията.
Къщите в старата част на Велико Търново
трябва да искат разрешение и
от Министерството на културата

Почти всички са без паспорти, но издаването им трябва да бъде първо съгласувано с културното министерство. Това допълнително изискване е заради статута им като част от архитектурния ансамбъл на старата столица. След изготвянето на паспорта собственикът на такъв имот - културна ценност, трябва да изпрати едно копие и на Министерството на културата.
Сигурно всеки има още конкретни питания и може без притеснения да ги отправи към проектанти или в съответната община. Важно е, че който не е извадил  технически паспорт на имота си, това също му е ангажимент, макар и отложен във времето. И трябва и за него да се заделя по някой лев, защото едва ли всичко ще мине за сметка на държавата. А новият срок тече.
Ана Райковска