Инж. Дилян Млъзев: Все повече млади хора се завръщат в Елена и региона

На 21 май възрожденският град празнува

21 май – Денят на светите равноапостоли Константин и Елена, е празник на  град Елена, които са негови закрилници и покровители. Със света литургия,  концерти и прояви на открито ще посрещне своя празник възрожденска Елена. В навечерието на празника разговаряме с кмета инж. Дилян Млъзев, който вече четвърти мандат ръководи общината.

-Г-н Млъзев, пандемията от коронавирус постави пред изпитание всички. Как Община Елена се справи с кризата и какво предприехте за облекчаване на живота на вашите съграждани?

-Да, наистина преминахме през тежки изпитания, но не сме спирали да работим за това хората да преживеят по-леко кризата. Един от проектите, които Община Елена реализира и който се оказа особено полезен в периода на пандемията, беше „Патронажна грижа в общините Елена, Златарица, Лясковец и Стражица“. Проектът е по ОП „Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г, а общата му сума е 283 686,87 лв., от които 50 062, 39 лв. са национално финансиране.

Целевата група на проекта бяха възрастни хора  над 65 години с ограничения или в невъзможност за самообслужване, както и хора с увреждания и техните семейства. 

Целта беше да се подобри достъпът до основни социални и здравни услуги и постигане на независимост и социална интеграция за възрастните и хората с увреждания и тази цел беше постигната.  Подобри се качеството на живот на хората от уязвимите групи и техните семейства -  посещенията на медицинските сестри и социалния работник, психологическата подкрепа им помогнаха да бъдат информирани и да преодолеят страха от ковид пандемията.

“Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“ е другият проект, който бе реализиран изцяло в условията на пандемията.

Предизвикателствата, свързани с пандемичния взрив на заболяването от вируса COVID 19, наложиха от страна на общините Стражица, Елена, Златарица, Лясковец да бъдат мобилизирани допълнителни ресурси за превенция и осигуряване достъпа до услуги на уязвими лица - възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване, хора с увреждания и техните семейства, възрастни в риск,  които са застрашени в най-голяма степен от COVID-19, както и за лица в карантинен период.

Основната дейност по проекта бе осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда - доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, включително лекарства, заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни услуги . Одобрената безвъзмездна финансова помощ за общините Елена, Златарица, Лясковец и Стражица е в размер на 297 570,00  лв., в т. ч. разходи по линия на ЕСФ на стойност 252 934,50 лв.

Продължава да е актуална услугата, която Община Елена предоставя на възрастни самотно живеещи хора, за закупуване на храни и медикаменти с техни средства и предоставяне на адрес. От тази помощ се възползваха и поставени в карантина жители на всички населени места в община Елена.

-Бюджетът на общината беше увеличен. Какви са неговите параметри?

-Наистина през тази година по първоначален план бюджетът на Общината е по-голям с над 2,5 млн. лв. По-голямата част от това увеличение е от държавни трансфери и е за държавни дейности – над 1,7 млн. лв., най-вече във функциите „Образование“, „Здравеопазване“ и „Социални грижи“. По-големият бюджет в местни дейности се дължи на голям преходен остатък от 2020 г. и най-вече на средствата, които получихме с министерско постановление в края на миналата година за „Ремонт и благоустрояване на централен градски площад и алейна мрежа до парк „Калето“, гр.Елена“ в размер на 627 493 лв.

В разходната част на бюджета са заделени  средства за разходи за борба с COVID-19, както и за подпомагане на уязвими групи и отделни граждани. Във всички държавни дейности са предвидени достатъчно средства за дезинфекция, лични предпазни средства за персонала и хигиенни материали. В тазгодишния бюджет са предвидени и повече средства за подпомагане на граждани за закупуване на лекарства под формата на помощи.

Във функция „Здравеопазване“ са предвидени и средства за покриване на част от таксите на 15 потребители (предимно възрастни хора), настанени в „Хоспис Елена“ ООД, адресно регистрирани на територията на общината.

Тази година възникна идея общината да приеме и изпълнява социална програма за подпомагане на млади хора от общината, обучаващи се за здравни специалисти. Тази помощ да бъде с условие след завършване на образованието си да се завърнат в нашия град за определен период, през който да практикуват професията си.

Увеличени са средствата за дейността на Домашен социален патронаж в сравнение с предходната година, поради по-големият обем дейности, извършвани в резултат на извънредната обстановка.

С реализирането на инвестиционната програма на общината, която е на стойност над 5 млн. лв., се стремим да създадем по-добри условия на живот за гражданите и гостите на общината, както и  по-благоприятни такива за развитие на бизнеса. Инвестиционната програма и съобразена с предложенията на местната общност преди и по време на направеното обществено обсъждане. Включени са и обекти с Европейско финансиране на стойност 2 232 659 лв. Допълнително сме предвидили още 599 450 лв. за извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища и улици. Ще бъдат извършени и ремонти в сградите на общинските училища, детски градини, социални и здравни заведения, съобразени със заявките на ръководителите им.

Основен приоритет при изработването на инвестиционната програма е завършване на всички започнати обекти от предходни години. През тази година ще приключим проект „Реконструкция и рехабилитация на ул. „Възрожденска” и тротоари към съществуващи улици в гр. Елена“ по ПРСР, както и проект „Възстановяване на училище за градска художествена галерия, кв. 42, УПИ IХ, гр. Елена“. Продължава изпълнението на проект „Закриване и рекултивация на депо за ТБО“ по ОПОС.

По Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020-2022 г., администрирана от МОН, стартираме проект „Разширение ОбУ  "Отец Паисий" с.Майско“  на стойност 1 138 623 лв., като 200 933 лв. са съфинансиране от Общината. През декември 2020г. с Постановление на МС № 360 бяха одобрени допълнителни финансови средства за „Ремонт и благоустрояване на централен градски площад и алейна мрежа до парк „Калето“, гр.Елена“ в размер на 627 493 лв., като сме предвидили и 20 000лв. от целева субсидия за капиталови разходи за допълнителни работи.

Наред с усилията ни за справяне с последствията от коронакризата и борбата ни с това зло, общината запазва финансова стабилност и устойчивост, гарантирайки на гражданите по-добро бъдеще.

-По време на пандемията се засили интересът към имотите в малките населени места и селата. Така ли е и в региона на Елена?

-Да, през последните няколко години, за радост, интересът към нашите населени места се засилва. Особено през изминалата година тази тенденция беше ясно изразена. Много млади хора се регистрираха на адресите на бащините си имоти, а други закупиха и собствени жилища в селата Бадевци, Средни колиби и в гр. Елена. В село Блъсковци дори имаме и граждани на Република Израел, които също са закупили собствено жилище. Чистият въздух и прекрасната природа са предпоставка за увеличаващия се интерес. Като единствена препоръка, за която често получаваме сигнали, това е липсата  или бавният  интернет в по-отдалечените населени места. Това създава пречки на семействата с ученици, особено в периодите, когато те се обучават дистанционно.

В заключение ще добавя и това, че и много чужди граждани с разрешено постоянно пребиваване в Р България избират нашия регион за да прекарат по-голямата част от годината в България.

-Разкажете повече за социалната програма за подпомагане на млади хора от общината, които учат за медицински специалисти?

-За всеки град особено ценни са младите хора. Елена се гордее със своите младежи, които намират успешна реализация в различни области. Щастлив съм, че някои от тях се завръщат след получаване на висше образование, създават семейства и намират работа, която ги удовлетворява.

В Бюджет 2021 за първа година са заделени средства – 10 000 лв., за подпомагане обучението на млади хора, избрали да следват медицински специалности и да работят в Елена след завършването.

Предстои Общински съвет Елена да приеме Правила за подпомагане на медицинските специалисти, което ще е първа, макар и плаха стъпка към привличането на така необходимите за общината лекари, стоматолози, медицински сестри, рехабилитатори. 

-Един от мащабните проекти, които се реализират в общината, е този за възстановяване на старото изгоряло училище и превръщането му в художествена галерия с информационен център. Как се реализира той?

-Проектът „Култура във вечността“е  по Програмата за трансгранично сътрудничество „Румъния-България“ 2014-2020 г. Той е съвместен с румънската община Меджидия, окръг Констанца. Със заложените в проекта дейности се цели възстановяване на старото изгоряло училище и превръщането му в художествена галерия с информационен център. Стойността на проектното предложение е 1 383 145 евро, от които 1 199 667 евро от Европейския фонд за регионално развитие, и 1 383 478 евро национално финансиране.

Приносът на бенефициентите е в рамките на 2%  от общата стойност на предложението. Дейностите, които Община Елена, водеща по проекта, е предвидила, са за 962 330 евро, като собственият й принос  е в размер 19 246 евро. С решение на Общинския съвет е обезпечено собственото участие на общината със средства от бюджета, също и устойчивостта на проекта.

Старото класно училище в Елена, за което поколения еленчани пазят скъпи спомени, е построено през 1874 г. от тревненския майстор Уста Генчо Кънчев. Три години по-късно, по време на освободителните боеве край града, е опожарено. Повторното му възстановяване става през 1880 г. от същия майстор. Пожар изпепелява училището отново през 1985 г. и от сградата остават само основите и част от зидарията.

Проектът включва възстановяване на сградата в предишния й вид. В полуприземния етаж са изградени модерни депа и складове за съхранение на ценния фонд от картини и икони на Музея на Възраждането. Предвидени са още реставрационни помещения, складове, санитарни възли за посетители и персонал. На първия етаж ще се помещава информационен център и галерия, а на втория – галерия. Реновират се прилежащите пространства, а спортната площадка е превърната в многофункционално пространство за културно - масови събития. Освен строителството са включени дейности за културен обмен между партньорите, съвместни пленери, изготвяне на рекламни материали и каталог за популяризиране на двата града.

Мила МИЛЧЕВА