Над 8500 фирми в областта, дори с нулева дейност, излизат на свободния пазар на ток

По-скъп или по-евтин ток ще плащат фирмите след 1 октомври?

8572 небитови клиенти на „Енерго-ПРО” във Великотърновска област ще трябва да излязат на свободния пазар на ток от 1 октомври. Бройката, подадена ни от пресцентъра на електроразпределителното дружество, е към 29 юни. Възможно е тя вече да е намаляла, защото процесът е динамичен. Това са предимно фирми от малкия бизнес, тъй като повечето от институциите в областта, както и големите корпоративни клиенти вече са обхванати от либерализацията на пазара на ел. енергия в България.  
Тя, тази либерализация, тече от 2004 г. и преминава досега през мъчителни реформи. И още не е завършила, защото за домакинствата тепърва предстои.
Излизането на небитовите клиенти от регулирания на свободния пазар на електроенергия се регламентира от направените промени в Закона за енергетиката в средата на месец юни т. г. и са в съответствие с изискванията на директиви на Европейския парламент и на Съвета на Европа. Тъй като още при присъединяването на страната ни към ЕС тя е поела такъв ангажимент, а крайните срокове изтичат, излизането на фирмите на свободния пазар на ток, необхванати до сега, на практика се осъществява без да са изготвени и приети всички нужни поднормативни актове и без реално те да могат да сравняват и избират най-изгодната за тях оферта. Това ще стане възможно, след като КЕВР създаде единна, централна, публична платформа, която ще осигурява достъп до актуалната информация относно цените, които предлага даден доставчик на ел. енергия. Платформата обаче ще стане факт след 31 декември 2020 г.
Сред морето от информация, когато поетапно бяха съобщавани като факт предложения, които после отпаднаха от Закона, ви предлагаме синтезирано и достоверно важното, което фирмите трябва да знаят за предстоящия процес. Поне за началото му.
На свободния пазар излизат всички фирми,
които имат разкрита партида от „Енерго-ПРО”

Независимо дали става дума за павилион за закуски, малък цех, работилница, фризьорски салон, квартален магазин, лекарски кабинет, офис или кантора. Това важи и за фирмите с нулева или замразена дейност, но с партида от Енергото. Изключение правят тези, които нямат регистриран офис или обект и на практика ползват за дейността си ток за битови нужди. Като онлайн търговците, които работят от вкъщи, например.
Важни срокове
До края на тази седмица, 26 юли, „Енерго-ПРО Продажби” АД трябва да изпрати писмо до всеки небитов краен клиент, в което го уведомява, че прекратява снабдяването с електрическа енергия от 1 октомври 2020 г. на обекти, присъединени към електроразпределителна мрежа на ниско напрежение. В това писмо са упоменати данните за фирмата и за всички нейни обекти, свързани към мрежата. От електроразпределителното дружество апелират всеки клиент внимателно да ги провери и ако има промяна в обстоятелствата, да го уведоми своевременно. Това може да стане в Центровете за обслужване на клиентите.  
Реално, срокът на подписване на договор между краен клиент и търговец на ток е 10 септември, за да влезе в сила от 1 октомври, тъй като има стандартна процедура за смяна на доставчика. Това, разбира се, скъсява още времето за реакция на клиента, което съвпада и с отпускарския сезон. Важно е също, преди това той да си е платил всички сметки за ток и да е титуляр на партидата. За първоначална регистрация на пазара на електрическа енергия по свободно договорени цени с договора за доставка Вие упълномощавате доставчика да подаде заявление за първоначална регистрация при съответния мрежови оператор, както и да сключи от Ваше име и за Ваша сметка договори с мрежовия оператор и с доставчика от последна инстанция, както и да подаде заявлението за първоначална регистрация.
Никой няма да остане без ток
Ако на даден собственик на фирма не му се занимава в близките месеци или консумацията му не е голяма и за него е почти без значение на какви цени ще плаща тока, той няма да остане на тъмно. При условие, че не е сключил договор с търговец на ток по свободно договорени цени до 10 септември, „Енерго-ПРО” ще го уведоми и ще му предложи да сключи типов договор с дружеството, но в ролята му на търговец на електрическа енергия. Така клиентът пак ще се снабдява от настоящия си краен снабдител, но ще остане на служебно определени тарифи и с цени на свободния пазар. И това е възможно до 30 юни 2021 г. включително. Ако и дотогава не си е избрал доставчик и не е сключил договор с търговец на ел. енергия по свободни цени, фирмата му ще бъде прехвърлена автоматично към Доставчик от последна инстанция (ДПИ), където цените, на които ще плаща енергията, са много по-високи. Това е така, защото функцията на доставчик от последна инстанция е да снабдява с електрическа енергия инцидентно, до избора на друг доставчик.
Според Станислав Стоянов, прокурист на „Загора енерджи” ЕООД, те ще са нагоре с 30-40%. Потърсихме го, за да ни даде още яснота по темата за предстоящата либерализация, а и защото фирмата, която ръководи, е една от активните и в момента, търгува на свободния пазар на ток от 2008 г., член е на Асоциацията на търговците на електроенергия в България (АТЕБ). Впрочем, на сайта на Асоциацията също можете да се информирате за някои от фирмите – доставчици на ток по пазарни цени.
Образецът на типовия договор КЕВР трябва да утвърди до 31 август 2020 г. С него се уреждат правата и задълженията на страните, условията за доставка на електрическа енергия от досегашния доставчик.  
Важно е да се знае, че ако собственикът на фирмата си е избрал доставчик на свободния пазар и реши да сключи с него договор, дори след като няколко месеца е бил на типов договор, това е възможно. Трябва да заяви намерението си до 10-то число на предходния месец в „Енерго-ПРО Продажби” АД – че желае прекратяване на типовия договор и ще сключва друг. При всички положения обаче, крайният клиент трябва да е активен.
Как да си изберем търговец на ток по свободни договорени цени?
Вече на всички е известно, че при избора географското разположение на фирмата и на доставчика не играе никаква роля. Договор фирмата може да сключи с всеки субект, който притежава лиценз за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия”. Списък на всички тях, стотици на брой, има на сайта на КЕВР https://portal.dker.bg/registri/litsenzii, но няма да ви свърши работа. Освен това, доставчикът трябва и да е координатор на балансираща група в съответствие с Правилата за търговия с електрическа енергия. Балансиращите групи са три вида, но най-добре е да се ориентирате към координатори на стандартна балансираща група. Регистър на тези фирми има на сайта на Електроенергиен системен оператор eso.bg, раздел „Електроенергиен пазар”, подраздел „Либерализиран пазар”. В този списък, актуализиран в края на юни, фирмите са 74. Но със статус активен, който трябва да гледате, са посочени 49 фирми. Сред тях обаче има и юристи, и програмисти, занимаващи се в тази сфера. Тъй като сега е трудно да се прави сравнение между цените на тока, които предлагат различните търговци, собственикът на фирма може да си избере няколко от активните в този списък или в гугъл, да ги проучи и да им поиска оферта. Едва ли ще сполучи от първия път да избере най-изгодната за него, но трябва да е ясно, че никой не е закован во веки веков за един търговец и може да го сменя при предложени по-добри условия.  
Реално сега на свободния пазар на ток действат между 15 и 20 търговци
Останалите постепенно жестоката конкуренция – лоялна и нелоялна, ги отвя. В тази бройка на реални търговци влизат и дъщерните фирми на ЕРП-та, които отново са на път да превземат най-голям пазарен дял. Много търговци на ел. енергия пък фалираха и заради некоректни практики към клиентите си. Което не изключва в бъдеще да се появят нови играчи или други от пасивни да се активизират.
Не само вие избирате търговец на ток по
свободни цени, но и той избира вас

Ако някой от доставчиците си е хванал десетина големи корпоративни клиента, може и да не му се занимава с фирми – дребни консуматори на ел. енергия. Това признава и Станислав Стоянов: „Да, възможно е търговецът да откаже, но други колеги в момента се рекламират, че са се обърнали и привличат точно такъв сегмент. Ако на собственика на фирма някой търговец му откаже, то при втория или третия ще сполучи и ще си намери доставчик”, коментира той.
По-скъп или по-евтин ток ще плащат фирмите след 1 октомври?
„Търговците на ток оперират с цените на борсата на ел. енергия, 99% от която, произведена в България, се търгува там. В момента тя е ниска, 75-76 лв/МВтч  и спрямо регулирания пазар при такава стойност фирмите ще получават наистина по-малки сметки, когато минат на свободния пазар. Не се знае какво ще е след месец, още повече през зимата. Важно е обаче собствениците на фирми да се запознаят с това какво е либерализиран пазар на тока, да търсят своя доставчик и да не чакат друг да им свърши работата”, призовава Станислав Стоянов.
Сега в регулираната цена на електрическата енергия, която заплаща небитовият клиент, са включени разходите за балансиране и цената за задължения към обществото, като във фактурата за доставената електрическа енергия отделно са включени и разходите за мрежови услуги.
При сключване на договор за доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени страните сключват договор за комбинирани услуги, като предмет на този договор са продажбата на електрическа енергия и плащането на всички използвани от крайния клиент услуги в това число за мрежови услуги и за „отговорност
за балансиране”. Следва да се има предвид, че при доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени, цената за задължения към обществото се начислява във фактурата отделно от цената на електрическата енергия.
Либерализацията на електроенергийния пазар, чиято поредна стъпка предстои, освен че е задължение на държавата, цели да осигури конкуренция между доставчиците и постигане на по-добри условия за потребителите. А те да сключат договор, който е съобразен с профила им на потребление. Доволни или недоволни от цените и услугите, които ще получат новоприсъединилите се фирми, ще се разбере още през зимата, когато пазарът на електрическа енергия ще е обхванал повечето субекти и ще се изпълни със съдържание. До тогава обаче фирмите трябва първо да си изберат доставчик.
Ана Райковска