Неясен статут пречи на държавната подкрепа за частни паметници на културата

Правилата са строги, а изискванията – много

Голям е интересът във Велико Търново към програмата на Министерството на културата, според която право на финансиране за реставрация и консервация имат и частни собственици на къщи – паметници на културата. Много граждани са отправили питане в Общината как може да стане това, научи в. „Кореспондент”. Този интерес на великотърновци е напълно оправдан, той като в града има 661 недвижими паметници. От тях 18 са с национално значение. Тук влизат освен Царевец, Трапезица и обектите в тях, петте средновековни църкви в кв. „Асенов”, от Възраждането са Конака, църквите „Св. св. Константин и Елена”, „Св. св. Кирил и Методий”, хана „Хаджи Николи”, Къщата с маймунката, читалище „Надежда”, къща на Вела Благоева на ул. „Въстаническа” 12, Окръжната палата на площада пред Царевец. Отделно са тези в Арбанаси. Немалко къщи – паметници на културата от местно значение, са частни, собствениците на които, по една или друга причина, не могат да ги поддържат. Държавната финансова помощ е добре дошла за тях, а опазването на старите къщи във Велико Търново, които придават чара и облика на града, е от полза за всички. Тук обаче идва уловката и отсега да кажем да не се надяват много.

Правилата са строги, а изискванията – много

От 17 февруари до 17 март 2020 г. заявления, адресирани до дирекция „Културно наследство, музеи и изобразителни изкуства“, могат да се подават на хартиен и електронен носител в деловодството на Културното министерство. Право на финансова подкрепа имат собственици или ведомства и организации с предоставено право на управление на недвижими културни ценности; национални, регионални и общински музеи; общини, на чиято територия е разположена недвижимата културна ценност; научни институти, извършващи специализирани инструментални изследвания, свързани с опазването на недвижими културни ценности; второстепенни разпоредители с бюджет към Министерството на културата, гласи обявата.
Всъщност, програмата „Опазване на недвижимото културно наследство” е от години, но малцина граждани знаят за нея и са успели да се възползват. Бюджетът й за тази година е 7 814 100 лв. – за всички обекти, които ще кандидатстват, за цялата страна. Справка показва, че дори не всички пари в предишни години са отишли за програмата, а по нея са отпускани средства предимно за недвижими паметници на културата в страната от световно или национално значение, за църкви, музеи, читалища и само няколко къщи – частна собственост, са реставрирани с държавни средства.

Условията за кандидатстване

В заявлението-образец собственикът трябва да посочи дейности, които трябва да приключат до 15 ноември в текущата година. Когато става дума за консервационно-реставрационни работи, към заявлението се прилага и техническа документация. Пари за поддръжка не се отпускат. Нужна е изготвена количествено-стойностна сметка. Заявителят трябва да разполага и с план, съгласуван с НИНКН, както и със строително разрешение и др.
Комисията трябва да разгледа заявленията до 10 април, като съставя протокол с приложен списък, който съдържа предложените за финансиране дейности и размера на финансирането. Преди това, до 5 април НИНКН трябва да предостави информация в Комисията, след запитване от нея, за статута на обектите по Закона за културното наследство, режимите за опазване, актуалното състояние, съгласувани проектни документации, проведени намеси, комисии и др., за които в института има налични данни. И тук идва още един голям проблем за собствениците на частни къщи – паметници на културата, който попарва надеждите им. Това е статутът на обектите. Той е петстепенен и по значимост недвижимите паметници на културата се подрежат на такива със световно, национално, местно, ансамблово значение и за сведение. Два от петте критерия, по които комисията избира обектите за финансиране, са: 1. Степен на застрашеност на недвижимата културна ценност с оценка на риска, като приоритетно се финансират дейности по недвижими културни ценности, свързани с тяхното укрепване и предотвратяване на по-нататъшното им увреждане или разрушаване. 2.  Значимост на обекта съгласно категоризацията по чл. 50, ал. 1 от ЗКН, като приоритетно се финансират дейности по недвижими културни ценности с категории „световно” и „национално” значение.
От цитираното става ясно, че обектите с „местно” значение, в които попадат и много от къщите частна собственост, могат да кандидатстват за финансиране, но шансът да бъдат одобрени е нищожен. А и в повечето случаи парите не стигат. Тук попадат например къщата на Кокона Анастасия, къщи на ул. „Читалищна” 4, на ул. „Иван Панов” 42, на „Опълченска”, „Иван Вазов”, от двете страни на „Независимост”, на ул. „Хаджи Димитър”, на „Стефан Стамболов” – къщи с номера 10, 12, 14, 15, 18,  „Гурко”. А от национално значение, частна, е Къщата на Бялото братство на ул. „Независимост” 11. В Арбанаси от 130 паметника 35 са с местно значение – къщи, килии и порти. Няма да изреждаме паметниците от ансамблово значение – значими за нас, но без приоритет пред комисията, която ще одобрява финансирането.

Много малко от недвижимите паметници на
културата във Велико Търново са с изяснен статут

Всъщност, списъкът изобщо с културните паметници в старата столица не е актуализиран от 1981 – 1982 г. Това трябва да извърши НИНКН. От тогава рухнаха много къщи, от други останаха руини и по всяка вероятност вече не са или няма да бъдат в този списък. По времето на кметуването на Румен Рашев, Община Велико Търново е превела 15 хиляди лева на института, тогава с името НИПК, само и само да извърши актуализацията му. Работата обаче не е свършена, а парите са върнати. Доста от паметниците, за които ние знаем, че са от местно значение, всъщност се оказват в процес на деклариране, показва справка в Общината. Което означава, че процесът по получаване на статут не е завършил, дори да е почнал през 80-те години на миналия век. А липсата на статут, обнародван в Държавен вестник, е първата спънка за кандидатстване по програмата за финансова подкрепа. Няма ли го, всички последващи стъпки са излишни. Така например, прочутият хотел „Цар Борис”, построен от Стоян Герганов, който се нуждае спешно от консервация на първо време, също е в списъка на обектите – културни ценности от местно значение, но с незавършен статут и няма удостоверение. Деклариран е през 1981 г. и от тогава нищо не е помръднало. Така че Едмънд Бек и съдружниците му ще трябва да разчитат на собствените си сили и средства. И не само те.
Ана Райковска